แผนภาพ 1แสดงตำแหน่งการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดิน ต. วัดจันทร์ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
(กลับเกษตรบนที่สูง) :( เกษตรยั่งยืน) :( หน้าหลัก)