ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเกษตรกร
 

ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเกษตรกร

- ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ เป็นภูเขา ระดับความสูงประมาณ 1000 มม. สูงกว่าระดับน้ำทะเลอุณหภูมิเฉลี่ย 21.5-34 องศาเซ็นเซียส ปริมาณน้ำฝน 872 มม. ในปี 2542 จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ศึกษาเน้น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเด่น บ้านจันทร์ บ้านหนองเจ็ดหน่วย และบ้านห้วยบง ดังแสดงในตารางที่ 1

- พืชหลักที่ปลูก ข้าวนาดำ ข้าวไร่ ไม่ผลเมืองหนาว เช่น พลับ ท้อ สาลี่ บ๊วย อโวกาโด ฯลฯ และไม้ผลพื้นบ้านที่บริโภคในครัวเรือน มะละกอ มะม่วง ขนุน ฯลฯ ผักต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากโครการหลวง เช่น ฟักทอง สลัด กะหล่ำม่วง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผสมผสานในครัวเรือนนอกเหนือจากการปลูกพืช ได้แก่ปศุสัตว์ (เลี้ยงหมู วัว ไก่) ช่วงเวลาที่ปลูกพืชดังตารางที่

- รายได้เฉลี่ยประมาณตั้งแต่ 15,320 - 51,409 บาท/ปี (Nawichai, 1999) รายได้หลักได้จาก การปลูกพืช การทอผ้า ขายพืชอาหารจากป่า และกิจกรรมนอกฟาร์ม (กราฟที่ 1) รายได้จากอาชีพการเกษตรตั้งแต่ 12-30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับทำอาชีพนอกฟาร์มรายได้ตั้งแต่ 23-68 เปอร์เซ็นต์ดังนี้

 

กราฟที่ 1 รายได้ที่เป็นเงินสด (บาท/ปี) จากกิจกรรมต่างๆใน 3 หมู่บ้าน

 

(กลับเกษตรบนที่สูง) :( เกษตรยั่งยืน) :( หน้าหลัก)