กรอบงานวิจัยระบบเกษตรบนที่สูง
 
 
     
 
.....................................................................................
     
การเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบนที่สูง
 
การลดปัญหาความยากจนบนที่สูง
 
ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
.....................................................................................
       
 
   
 
 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th