เรื่อง : ระบบการเลี้ยงปลาของชุมชนปาเกาะญอบนที่สูง บ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 
ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกร ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 9 คน
วันและเวลา : 25 มิถุนายน 2547 เวลา 14.00 - 17.00 น.
สถานที่จัด : ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :

แนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยบนที่สูงซึ่งเป็นชุมชนปาเกาะญอมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันการทำไร่หมุนเวียนได้ลดน้อยลง กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในต.บ้านจันทร์ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเด่น บ้านจันทร์ และบ้านหนองเจ็ดหน่วย ประกอบไปด้วย 5 กลุ่ม รวมมีสมาชิกทั้งสิ้น 56 ราย โดยเกษตรกรได้ดำเนินการขุดบ่อและนำพันธุ์ปลาลงปล่อยตั้งแต่ปลายปี 2545 เริ่มจากบ้านเด่นและบ้านจันทร์ ซึ่งระบบหลักได้แก่ บ่อเลี้ยงปลา และเลี้ยงหมูบนบ่อปลา นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้มีแปลงผักปลูกเพื่อบริโภค บางรายถ้าเหลือก็จำหน่ายในหมู่บ้าน ปัจจุบันระบบการทำบ่อปลาถือว่าเป็นระบบที่ได้รับนิยมจากเกษตรกร ซึ่งในสามหมู่บ้านได้แก่ บ้านเด่น บ้านจันทร์ และ บ้านหนองเจ็ดหน่วยมีรูปแบบการจัดการแบบกลุ่มโดยสมาชิกที่สมาชิกเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีข้าวไม่พอตลอดทั้งปี และมีบ่อปลาใกล้กับที่นาสามารถขุดบ่อและมีน้ำ
ผลผลิตปลาและพืชน้ำที่ได้สามารถนำมาบริโภคภายในครัวเรือนถือเป็นแหล่งโปรตีนหลักนอกเหนือจากหมู ไก่ และยังได้รายได้โดยจำหน่ายภายในหมู่บ้าน
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้ทำงานร่วกับเกษตรกรและสนับสนุนกองทุนในการขุดบ่อปลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรเกิดรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในการลดปัญหาการขาดแคลนอาหาร การจัดการทำทำในรูปแบบกลุ่มโดยเกษตรกรได้แก่ การแลกเปลี่ยนแรงงานในการขุดสระ และการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการบ่อปลา นอกจากนี้ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้ร่วมกับเกษตรกรโดยประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับเกษตรกร

 
ผลสรุป : (125 kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 
 
ผลประเมิน : -