เรื่อง : แนวทางโรงเรียนเกษตรกรในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษบ้านปิงน้อย ต. สันทราย อ. สารภี จ. เชียงใหม

ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกรบ้านปิงน้อย ต. สันทราย อ. สารภี จ. เชียงใหม่ จำนวน 15 คน
วันและเวลา : มกราคม 254ุ6 - เมษายน 2547
สถานที่จัด : แปลงสาธิตเกษตรกร บ้านปิงน้อย ต. สันทราย อ. สารภี จ. เชียงใหม่
ที่มาและความสำคัญ :

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ได้ขยายแนวคิดการทำงานร่วมกับชุมชนและงานพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระบบการผลิตพืชในเขตชานเมือง ซึ่งมีระบบไม้ผล ผลระบบการผลิตผักเป็นหลัก โดยใช้หลักการ โรงเรียนเกษตรกร เป็นการเรียนรู้ต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกร และนักวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร ในการจัดการแมลงศัตรูพืช การจัดการธาตุอาหาร การจัดการด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้ทำงานร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรบ้านปิงน้อย หมู่ 8 ต. ปิงน้อย อ. สารภี จ. เชียงใหม่ จากเดิมมีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี สนใจปรับเปลี่ยน ระบบการผลิต นอกจากนี้ยังเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิต ผักปลอดสารพิษที่ใช้หลักการทางนิเวศน์เกษตร การบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต และโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนักวิจัย และนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

 

ผลสรุป : (104 kb)

ภาพกิจกรรม :


ผลประเมิน : -