เรื่อง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระบบปลูกข้าวประณีต (SRI) 
 
ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกข้าวแบบประณีต หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 15 คน
วันและเวลา : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เวลา 9.00 - 12.00 น.
สถานที่จัด : ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :

การประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้าวประณีต ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน สหกรณ์การเกษตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำลังศึกษาและทดสอบระบบการผลิตข้าวแบบประณีต ซึ่งระบบการปลูกข้าวนี้ได้มีการพัฒนาและมีการปรับใช้ในหลายประเทศ โดยเริ่มมาจากมาดากาสก้า ในประเทศอัฟริกา ต่อมาได้ขยายผลในหลายประเทศรวมถึง ประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศกัมพูชาถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนในการปลูกข้าวแบบประณีตทั้งโดยองค์กรพัฒนาเอกชน และสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งระบบข้าวแบบประณีตนี้ให้ผลผลิตดีกว่าระบบการผลิตแบบดั่งเดิม อย่างไรก็ตามประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่การทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตข้าวแบบประณีตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อติดตามงานผลการดำเนินงานต่อเนื่องในระบบการปลูกข้าวแบบประณีต เพื่อสรรหาองค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการปลูกข้าวแบบประณีต และเพื่อการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

 
ผลสรุป : (211 kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 
 
ผลประเมิน : -