เรื่อง : การจัดการความเสี่ยงของศูนย์ข้าวชุมชน : การประมวลผลการดำเนินงาน ปี 2549 และกำหนดแผนปฏิบัติการ ปี 2550
 

ผู้รับบริการ :

ตัวแทนจากศูนย์ข้าวชุมชน 46 ศูนย์
กลุ่มข้าวอินทรีย์ 2 กลุ่ม จำนวน 65 คน
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 3 อำเภอ จำนวน 5 คน

วันและเวลา : 26 มกราคม 2550

ผู้ดำเนินงาน : อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ

หน่วยงาน :
สถานที่จัด : ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา
สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่มเกษตรกรข้าว
  • เพื่อประมวลความเสียหายที่เกิดขึ้นในการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่มเกษตรกรข้าว
  • เพื่อประมวลการจัดการความเสี่ยง (วิธีแก้ไข/ลดความเสี่ยง) ในการผลิตข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่มเกษตรกรข้าว ปีเพาะปลูก 2549
  • เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดความเสี่ยงในการผลิตข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่มเกษตรกรข้าว ปีเพาะปลูก 2550
  • เพื่อสร้างชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้สำหรับพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ในการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงเชิงชีวภาพทางเกษตร
ผลสรุป :

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ศูนย์ข้าวชุมชนนั้นนอกจากจะมีการติดต่อสื่อสารกันภายในกลุ่มแล้ว ยังได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาลตำบล เพื่อบรรจุแผนการพัฒนาข้าวพันธุ์ดีในแผนพัฒนาชุมชนประจำปี ขณะเดียวกันได้มีการติดต่อประสานงานกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เพื่อขอซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อรับทราบข้อมูลราคาข้าว และการจัดหาตลาดข้าวแก่เกษตรกร รวมทั้งติดต่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเจรจาการค้าข้าวกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

ภาพกิจกรรม :

 
ผลประเมิน :