เรื่อง : ความเสี่ยงและโอกาสในการผลิตข้าวของจังหวัดพะเยา
 
ผู้รับบริการ : ศูนย์ข้าวชุมชนประจำตำบลใน จ.พะเยา
วันและเวลา : 17 สิงหาคม 2549

ผู้ดำเนินงาน : อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ

หน่วยงาน : ศูนย์ข้าวชุมชนประจำตำบลใน จ.พะเยา
สถานที่จัด : ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา
สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

ที่มาและความสำคัญ :

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยวิจัย ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน : ความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงเชิงชีวภาพทางเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ครส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผู้นำกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรข้าวระดับตำบลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสในการผลิตข้าวของพะเยา

 
ผลสรุป :

ผลจากการร่วมระดมความคิดของผู้นำศูนย์ข้าวชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการได้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชนสู่การพึ่งตนเองด้านเมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วย การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ โดยการมอบหมายหน้าที่ให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน มีการกำหนดแผนพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประสบการณ์จากปีที่ผ่านมา กำหนดระยะเวลาตรวจแปลง มาเรียนรู้พร้อมกัน และนำผลมาอภิปรายกลุ่ม สร้างเวทีเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามหลักวิชาการให้แก่ชุมชน พร้อมทั้งขยายเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ในตำบลให้มากขึ้น

ภาพกิจกรรม :

 
ผลประเมิน :