เรื่อง : การกำหนดบทบาทตนเองของเกษตรตำบลเพื่อการพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการของท้องถิ่น
 
ผู้รับบริการ : เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 คน เกษตรตำบล อ. แม่แตง (สันป่ายาง ป่าแป๋ กึ้ดช้าง บ้านเป้า ช่อแล แม่หอพระ) อ. สันทราย (แม่แฝกใหม่) อ. แม่ริม (แม่แรม) อ. สันป่าตอง (บ้านแม) อ. หางดง (หนองตอง)
วันและเวลา : วันพุธที่ 16 มกราคม 2548 เวลา 9.00 - 12.00 น.
สถานที่จัด : ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :

ปัจจุบันการทำงานร่วมกับชุมชนเป็นนโยบายหลักของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม โดยเฉพาะการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองได้โดยพึ่งพิงปัจจัยการผลิตภายนอกน้อยที่สุด ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลมีความจำเป็นที่ต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับนโยบายภายใต้การทำงานเชิงบูรณาการ และการทำงานเชิง CEO
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มีความเชื่อมั่นในกระบวนการพัฒนาและดึงศักยภาพ จุดเด่นส่วนบุคคลเพื่อทำงานร่วมกับชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายและการทำงานแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ร่วมปรึกษาหารือทิศทางการพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการของท้องถิ่น ในประเด็น จุดแข็งของท้องถิ่นที่เกษตรตำบลต้องการผลักดัน ขยายผล และแผนการพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการที่ต้องการให้เกิดในท้องถิ่น 2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการของเกษตรตำบล ในด้านความถนัดด้านต่างๆของเกษตรตำบลที่สนับสนุนการพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการ และ 3. พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษา

 
ผลสรุป : (172 kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 
 
ผลประเมิน : -