เรื่อง : การประชุม ชมรมผู้ปลูกมะม่วงเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2547
 
ผู้รับบริการ : เกษตรกรสมาชิกชมรมผู้ปลูกมะม่วงเชียงใหม่ และผู้สนใจ จำนวน 24 คน
วันและเวลา : วันที่ 29 ตุลาคม 2547 เวลา 9.00 - 15.00 น.
สถานที่จัด : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :

การประชุมชมรมผู้ปลูกมะม่วงเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ถือเป็นการรวมกันของเกษตรกรที่เคยมีประสบการณ์ในการทำสวนมะม่วงพันธุ์อื่นมาบ้างแล้ว เช่น โชคอนันต์ หนังกลางวัน และ เขียวเสวย เป็นต้น แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาด้านการตลาด ขาดความรู้ในการทำมะม่วงคุณภาพ รวมทั้งขาดองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการส่งออกหลายด้าน จึงทำให้สมาชิกเหล่านั้นเริ่มให้สนใจกับการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันผลิตสินค้าคุณภาพส่งออก โดยคาดหวังว่า แนวทางนี้ในเบื้องต้น เกษตรกรจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพ ทั้งจากเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มเอง และจากบุคคลภายนอก สำหรับการประชุมครั้งนี้สมาชิกของชมรมฯ คาดว่าจะไดัรับความรู้จากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกมาแล้ว คือ ชมรมมะม่วงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สถานที่จัดประชุมของชมรมฯ จะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม สำหรับครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนสถานที่และอาหาร โดย ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการประชุมของชมรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้สมาชิกได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหว กิจกรรม และความก้าวหน้าของชมรมที่ผ่านมา
2. ผลักดันให้เกิดกิจกรรมของชมรมไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างองค์ความรู้ และเพิ่มทุนทางปัญญาให้กับสมาชิก
4. สร้างความเข้มแข็ง วินัย และมิตรภาพให้กับสมาชิก

 
ผลสรุป : (156 kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 
 
ผลประเมิน : -