เรื่อง : มาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไยของรัฐบาล ปัจจุบัน และอนาคต ครั้งที่ 3
 
ผู้รับบริการ : กลุ่มชาวสวนลำไย จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มหาวิทยาลัย
วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2548 เวลา 8.00 - 16.30 น.
สถานที่จัด : ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง อาคารศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :

ตามที่คณะผู้วิจัยโครงการ "องค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ระบบการผลิตไม้ผล" ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการระดมความคิดเห็นมาทุกเดือน โดยจัดครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 3 ในส่วนของไม้ผลลำไย) โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น แผนการตลาดลำไย : การกำหนดพื้นที่จุดรับซื้อ และการขึ้นทะเบียน เกณฑ์ของจุดรับซื้อ ในปี 2548 ซึ่งศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรแห่งนี้ ทำหน้าที่เสมือนเวทีชาวบ้านเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนลำไย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการณ์ ได้ร่วมกันทบทวน วิเคราะห์ สถานการณ์ลำไยของประเทศ โดยเอากรณีมาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไย ปี 2548 ของรัฐบาลเป็นตัวตั้ง และ ร่วมกันระดมความคิดจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาลำไยของประเทศให้กับภาครัฐ รวมทั้งเสนอทางเลือกสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร แกนนำเกษตรกร ผู้นำกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกลำไย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการณ์ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงราย รายงานสถานการณ์ลำไยและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน อีกทั้งการระดมความคิดเห็น ร่วมกันทบทวนสถานการณ์ และมาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไย ปี 2548 ของรัฐบาล และร่วมกันระดมความคิดจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาลำไยให้กับภาครัฐ รวมทั้งข้อเสนอแนะทางออกทางเลือกในการแก้ปัญหาลำไยสำหรับกลุ่มเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน ทั้งสำหรับในระยะสั้น ปีการผลิต 2548 ที่จะมาถึงเร็วๆ นี้ และในระยะยาว

 
ผลสรุป : (181 kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 
 
ผลประเมิน : -