เรื่อง : มาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไยของรัฐบาล ปัจจุบัน และอนาคต ครั้งที่ 1
 
ผู้รับบริการ : กลุ่มชาวสวนลำไย จังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ และ เชียงราย (37) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (18) มหาวิทยาลัย (25) สื่อมวลชน (4 ) จำนวนทั้งสิ้น 84 คน
วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เวลา 8.00 - 16.30 น.
สถานที่จัด : ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง อาคารศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :

การผลิตลำไยของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกสำคัญ ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างรุนแรงและต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวสวนลำไยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ได้รับความเดือดร้อน ท้อถอยในอาชีพ เนื่องจากขาดทุนและมีภาระหนี้สินพอกพูน จึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นหลายกลุ่มในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาช่วยเหลือ ฝ่ายรัฐบาลได้พยายามตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวในหลายแนวทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 3 ปีการผลิตหลังสุด ระหว่างปี 2545-2547 ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือ พร้อมระบุเจ้าภาพหรือกระทรวงผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน แต่ผลงานถือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่เกษตรกรได้เรียกร้องไว้ ประกอบกับปลายปี 2546 ที่ประเทศไทยเริ่มมีข้อตกลงเขตการค้าเสรี (free trade area: FTA) กับจีน ประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายหลักการส่งออกสินค้าลำไย ทำให้ปัญหาเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ และมาตรการช่วยเหลือการตลาดลำไย ปี 2547 ของรัฐบาลและ
ระดมความคิดจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาลำไยให้กับภาครัฐ

 
ผลสรุป : (116 kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 
 
ผลประเมิน : -