เรื่อง : การฟื้นฟูทรัพยากรดินและลดต้นทุนการผลิตทางเกษตร

ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกร ต. แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 102 คน
วันและเวลา : 20 กันยายน 2546 เวลา 8.30 - 15.30 น.
สถานที่จัด : ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้านป่าไผ่ อ. ดอยสะเก็ด
ที่มาและความสำคัญ :

แนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร นำไปความยั่งยืนของชุมชนได้ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเองก็มีมีความสามารถในการทำการวิจัยได้เอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้รู้ ในการสังเคราะห์จนเกิดเป็นความรู้ชาวบ้าน เช่น หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต้องการให้ชาวบ้านเป็นนักวิจัย
อย่างไรก็ตามงานพัฒนาด้านเกษตรยั่งยืน ยังมีความจำเป็นอย่างมีที่เกษตรกรและชุมชุมต้องเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเข้าใจสภาพปัญหา และพร้อมที่ร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้ร่วมกับเกษตรตำบล อ. แม่โป่ง ในการที่จะขยายแนวความคิดฟื้นฟูทรัพยากรดินและลดต้นทุนการผลิต โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งได้มีการประชุมในระดับตำบล รวมทั้งหมด 13 หมู่บ้าน โดยมีความคาดหวังว่าเกษตรกรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สำเร็จอย่างเช่นหมู่2 ไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงอื่นๆ

ผลสรุป : (191 kb)

ภาพกิจกรรม :

ผลประเมิน : -