เรื่อง : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกร ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 5 คน
วันและเวลา : 24 กรกฎาคม 2547 เวลา 9.00 - 12.00 น.
สถานที่จัด : ณ วัดครึ่งเหนือ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
ที่มาและความสำคัญ :
 

แนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านครึ่ง อ. เชียงของ จ. เชียงราย เพื่อจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนในการจัดการปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชน

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเริ่มตั้งแต่ปี 2543 โดยมีสมาชิกจำนวน 40 ราย จาก 6 หมู่บ้านใน ต.ครึ่ง การขยายผลเริ่มในปี 2544 ภายในกลุ่มสมาชิก จนกระทั่งปี 2545 เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้กระจายไปสู่ชุมชนประมาณ 100 ครัวเรือน โครงการเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต. บ้านครึ่งได้รับการสนับสนุนจากรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2543 โดยสนับสนุนพันธุ์ข้าวในพื้นที่ 200 ไร่ ซึ่งเกษตรกรตำบลบ้านครึ่งได้รวมกลุ่มประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มีสมาชิกทั้งสิ้น 40 ราย เนื่องจากในพื้นที่ดังเกษตรกรเกษตรกรมีพื้นที่นาติดต่อกันและเกษตรกรมีความสนใจที่ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อชุมชนพื้นที่ ต. ครึ่ง อ. เชียงของ จ. เชียงราย

 
ผลสรุป : (118 kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 
 
ผลประเมิน : -