เรื่อง : "ผู้ผลิต พบ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ในผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม่"

ผู้เข้าร่วมเสวนา : เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานการศึกษา ร้านค้า เกษตรกรผู้ผลิต และ
ผู้บริโภค จำนวน 108 คน

วันและเวลา : 18 ธันวาคม 2546 เวลา 13.30 - 16.00 น.
สถานที่จัด : งานโครงการหลวง 2546 และ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม. เชียงใหม่)
ที่มาและความสำคัญ :

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมในการจัดเสวนาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การตลาด และหาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษในอนาคตร่วมกัน

วัตถุประสงค์
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรผู้ผลิต
- เพื่อผู้ผลิตพบกับผู้บริโภค/ผู้ประกอบการ

ผลสรุป : (338kb)

ภาพกิจกรรม :

ผลประเมิน : -