เรื่อง : "ศักยภาพของเกษตรปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่: กรณี ข้าว ไม้ผล พืชผัก และสัตว์"

ผู้เข้าร่วมเสวนา : เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานการศึกษา เกษตรกรผู้ผลิต และ
ผู้บริโภค จำนวน 71 คน

วันและเวลา : 19 ธันวาคม 2546 เวลา 10.00 - 12.30 น.
สถานที่จัด : งานโครงการหลวง 2546 และ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม. เชียงใหม่)
ที่มาและความสำคัญ :

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและประกาศให้ปี 2547 เป็นปีความปลอดภัยทางด้านอาหาร เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการซึ่งมีหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งมีหน่วยงานสนับสนุน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และสถาบันอาหาร เป็นต้น
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำวิจัยด้านการเกษตรยั่งยืนมาเป็นเวลานานร่วมกันกับชุมชนเกษตรในระบบการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เช่น ข้าว ไม้ผล พืชผัก โดยพยายามมุ่งเน้นให้เห็นถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและยั่งยืน
จากการประเมินเบื้องต้นและทำงานต่อเนื่องร่วมกับชุมชนเกษตรกรในระบบการผลิตต่างๆ ได้ชี้ให้เห็นว่า เกษตรกรมีขีดความสามารถที่จะผลิตพืชอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ในการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 3 นี้ ศูนย์วิจัยฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตในระบบการผลิตต่างๆ ได้มาพบกับผู้บริโภค นักพัฒนา นักวิจัย และผู้ประกอบการหลายอาชีพ ได้มาทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการผลิตทางด้านการเกษตร และเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อประมวลแนวทางและทางเลือกต่อการพัฒนาศักยภาพเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งเกษตร หรือ อาหารที่ปลอดภัย ของจังหวัดเชียงใหม่

ผลสรุป : (202 kb)

ภาพกิจกรรม :

ผลประเมิน : -