เรื่อง : เกษตรทฤษฎีใหม่และการจัดองค์กร กลุ่มเกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
 
ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกร ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 44 คน
วันและเวลา : 27 ธันวาคม 2546 เวลา 8.30 - 13.30 น.
สถานที่จัด : ณ วัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :
 

ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย ถือได้ว่าเป็นตำบลหนึ่งที่มีการพัฒนาระบบที่มีการใช้เคมีอย่างเข้มข้นที่มีระบบการปลูกข้าวและมันฝรั่งเป็นหลัก อย่างไรก็ตามได้มีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็น กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งกลุ่มนี้เน้นการรวมกลุ่มและการทำงานรวมกลุ่มเป็นสำคัญ การรวมกลุ่มอาศัยการออมทรัพย์ของกลุ่มเป็นฐานคิด และฐานการดำเนินงาน การดำเนินงานของกลุ่มจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามแต่ละกิจกรรมการผลิต ซึ่งในขณะนี้มีประมาณ 10 กลุ่มด้วยกัน เช่น การผลิตเห็ดหอม การผลิตปุ๋ยสกัดชีวภาพ การผลิตผักปลอดสารพิษ การเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงโคนม เป็นต้น


วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระดับกลุ่ม อีกทั้งได้กำหนดแนวทางการและวางแผนการพัฒนาระดับชุมชนเพื่อขยายผลระบบเกษตรยั่งยืน


 
ผลสรุป :
 
ภาพกิจกรรม :
 


 
ผลประเมิน : -