เรื่อง : การจัดการทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงทางอาหารและรายได้ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.ต.) องค์กรบริหารส่วนตำบล และกลุ่มองค์กร ต่างๆ ต. แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่
 
ผู้รับบริการ : กำนัน พระภิกษุ ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแกนนำเกษตรกร ม1-13 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่จำนวน 108 คน
วันและเวลา : 3 ตุลาคม 2547 เวลา 9.00 - 13.00 น.
สถานที่จัด : ณ วัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
วัตถุประสงค์ :
  • สร้างระบบการจัดการความหลากหลายชีวภาพที่ระดับชุมชน และการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรอย่างทั่วถึง
  • สร้างความตระหนักถึงประโยชน์และทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
 
ที่มาและความสำคัญ :

สภาพนิเวศน์ของภาคเหนือตอนบนมีความหลากหลายทำให้เกิดระบบการผลิตต่างๆทางเกษตร แต่ระบบการผลิตแบบเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการผลิตแบบเชิงเดี่ยวซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน น้ำ และภูมิอากาศ เพียงเพื่อให้ได้ซึ่งผลิตภาพที่สูงสุด ได้ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์พืช จุลชีพ และศัตรูธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพทางเกษตร เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและรายได้ มีรูปแบบที่หลากหลายในบริบทของปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ชุมชนพื้นที่ชายขอบที่ยังพึ่งพิงทางอาหารและรายได้จากการบริโภคและจำหน่ายพืชและแมลงจากป่า นอกเหนือจากอาชีพรับจ้างเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การถือครองที่ดิน และแหล่งน้ำ ดังนั้นบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความสำคัญต่อการสนับสนุนการพึ่งตนเองด้านอาหารและเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะที่ปัญหาหลักของที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและที่ดิน คือความเสี่ยงด้านราคาและตลาดของพืชผล

 
ผลสรุป : (389 kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 


 
ผลประเมิน : -