เรื่อง : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
 
ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง จำนวน 53 คน
วันและเวลา : 23 กรกฎาคม 2547 เวลา 9.00 - 12.00 น.
สถานที่จัด : ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
 
ที่มาและความสำคัญ :

เดิมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายเพื่อบริโภค ในปี 2546 ต. บ้านแหง อ. งาว ได้ดำเนินการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีจากเกษตรตำบล และอบต.บ้านแหง อ. งาว จ. ลำปาง ซึ่งเกษตรกรจำนวน 5 หมู่บ้านได้ดำเนินการปี 2546 และดำเนินต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันปี 2547

ในปี 2547 เกษตรกรใช้ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ทดแทนข้าวพันธุ์ กข 10 การจัดการแปลงที่ปลูกเมล็ดพันธุ์มีการติดตามดูงานถอนต้นที่มีลักษณะไม่ดีทิ้ง เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวธรรมดา เกษตรกรคิดว่าใช้เวลามากกว่า เสียเวลาแต่คุ้มกว่าหากได้จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์
อย่างไรก็ตามการผลิตเมล็ดพันธุ์จำเป็นต้องอาศัยการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการตรวจสอบการปลอมปนของข้าวและความชื้นของข้าว ซึ่งศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลผิตทางเกษตร ได้เข้าทำงานร่วมกับเกษตรตำบล อบต. และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับเกษตรกรในการจัดการเมล็ดพันธุ์ชุมชนการตรวจสอบการปนและการทดสอบความชื้นในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

 
ผลสรุป : (106 kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 
 
ผลประเมิน : -