เรื่อง : การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวระยะก่อนเก็บเกี่ยว

ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกร บ้านบ่อฮ้อ ต. บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง จำนวน 21 คน
วันและเวลา : 1 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่จัด : แปลงสาธิตในพื้นที่เกษตรกร บ้านบ่อฮ่อ ต. บ้านแหง อ.งาว
ที่มาและความสำคัญ :

ปัจจุบันการปรับปรุงพันธุ์ได้ให้ความสำคัญกับตัวเกษตรกรในการที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนเรียนรู้และคัดเลือกร่วมกันในระยะต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศว่าได้พันธุ์ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและย่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์ลง
อย่างไรก็ตามทักษะและประสบการณ์ของเกษตรกรมีความแตกต่างกัน และนอกจากนี้ความต้องการลักษณะพันธุ์ในแต่ละคนและแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยนักวิจัยจากหน่วยงานของรัฐได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรและสามารถสนับสนุนและสนองตอบต่อความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรได้นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ของชุมชน

ผลสรุป : (153 kb)

ภาพกิจกรรม :


ผลประเมิน : -