เรื่อง : การลดต้นทุนการผลิตข้าว

ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกร ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง จำนวน 77 คน
วันและเวลา : 13 กันยายน 2546 เวลา 8.30 - 15.30 น.
สถานที่จัด : ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อ. งาว จ. ลำปาง
ที่มาและความสำคัญ :

การปรับนโยบายโครงสร้างระบบราชการได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนากระบวนการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของประเทศโดยเฉพาะกระบวนการให้บริการวิชาการเกษตร อย่างไรก็ตาม กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรเป้าหมายจะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้หากเกษตรกรมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมเสนอความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และร่วมปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ของชุมชน
แนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร นำไปความยั่งยืนของชุมชนได้

ผลสรุป : (193 kb)

ภาพกิจกรรม :


ผลประเมิน : -