เรื่อง : การทดสอบพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรจากชุมชนอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง ต. น้ำเกี๋ยน กิ่งอ. ภูเพียง จ. น่าน

ผู้รับบริการ : เกษตรกร นักเรียน เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน (ฮักเมืองน่าน) จำนวน 50 คน
วันและเวลา : 18 พฤศจิกายน 2546 เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่จัด : ณ วัดบ้านน้ำเกี๋ยน ต. น้ำเกี๋ยน กิ่งอ. ภูเพียง จ. น่าน
ที่มาและความสำคัญ :

ปัจจุบันการปรับปรุงพันธุ์ได้ให้ความสำคัญกับตัวเกษตรกรในการที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนเรียนรู้และคัดเลือกร่วมกันในระยะต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศว่าได้พันธุ์ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและย่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์ลง
ตำบลน้ำเกี๋ยน เป็นพื้นที่ยังผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค และด้วยลักษณะพื้นที่เป็นภูเขา และอยู่เขตนาน้ำฝน มักประสบปัญหาแล้ง และแมลงเข้าทำลาย ดังนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ได้มีเก็บพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองที่มีความทนแล้ง และต้านทานต่อแมลงศัตรู อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรที่มีทักษะและประสบการณ์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวได้ด้วยตนเอง และอีกทั้งพื้นที่บ้านน้ำเกี๋ยนมีกลุ่มผู้นำที่เข้มแข็งและได้รับการสนับสนุนการหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งมีช่วยให้เกษตรกรได้นำประสบการณ์และความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนกัน อีกทั้งได้ทดลองตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและเกษตรกร ในพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อความพอเพียงอาหารและรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

ผลสรุป : (297kb)

ภาพกิจกรรม :


ผลประเมิน : -