เรื่อง : การฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ของระบบนิเวศน์ (Ecological services) และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกร ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จำนวน 63 คน
วันและเวลา : 4 ตุลาคม 2546 เวลา 8.30 - 15.30 น.
สถานที่จัด : ณ วัดมองค์นก บ้านดงป่าลัน ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง
ที่มาและความสำคัญ :

ระบบการผลิตพืชในพื้นที่ชลประทานมีการทำการเกษตรแบบเข้มข้น เช่น ปลูกข้าวตามด้วยข้าวโพด หรือถั่วเหลือง พื้นที่ ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตงซึ่งบางพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินดีและเหมาะสม แต่บางพื้นที่ยังจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูบำรุงดิน อย่างไรก็ตามเกษตรกรในพื้นที่บางกลุ่มได้ใช้วิธีการปลูกพืชบำรุงดิน การใช้กากน้ำตาล รวมถึงการใช้ซากพืชไถกลบเพื่อเพิ่มความอุมดสมบูรณ์ให้แก่ดิน และอีกทั้งเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและสำนักงานเกษตรตำบลขี้เหล็กในการลดต้นทุนการผลิต โดยการเลี้ยงกบเพื่อควบคุมศัตรูพืช วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรดิน และการจัดการเมล็ดพันธุ์ของชุมชนในระบบข้าวชลประทาน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ โดยการใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร นำไปความยั่งยืนของชุมชนได้

ผลสรุป : (169 kb)

ภาพกิจกรรม :


ผลประเมิน : -