เรื่อง : แนวทางการลดการใช้สารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูงและการขยายโอกาสด้านตลาดพืชผักปลอดสารพิษ

ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกรม้ง บ้านช่างเคี่ยน อ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ จำนวน 36 คน
วันและเวลา : 30 สิงหาคม 2546 เวลา 8.30 - 13.00 น.
สถานที่จัด : ณ สถานีทดลองเกษตรเขตชลประทาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มาและความสำคัญ :

เนื่องจากชุมชนบนที่สูงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตร จำนวนเกษตรกรในหมู่บ้านประมาณ 700 คน บ้านช่างเคี่ยน ส่วนใหญ่เป็นชาวม้ง มีอาชีพด้านเกษตร เช่นปลูกไม้ผล ผักและพืชอื่นๆแต่มีการใช้ สารเคมีอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตามก็มีกลุ่มเกษตรกรได้สนใจและทำการทดลองลดการใช้สารเคมี แต่ยังมีเพียงกลุ่มเล็กๆ และยังได้รับการยอมรับจากกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่
จากการทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการศึกษาสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่ขุนช่างเคี่ยน โดยได้ตรวจเลือดเกษตรกรในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง พบว่าสารเคมีตกค้างจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลของการใช้สารเคมี ในการตรวจเลือดครั้งที่ 1 เกษตรกรมีสารตกค้างเกินค่าความเสี่ยง ร้อยละ 70 และมีแนวโน้มของสารตกค้างลดลงเรื่อยๆ แต่ในการตรวจเลือดในครั้งที่ 4 ให้ผลซ้ำกันกับครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนเมษายนที่มีการใช้สารเคมีมาก อย่างไรก็ตามได้มีกลุ่มเกษตรกรมีความต้องการลดการใช้สารเคมี และเพิ่มทางเลือกในการผลิตพืชบนที่สูง
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรม้ง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนด้านการผลิตพืชที่ปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาและขยายตลาดพืชผักปลอดสารพิษ

ผลสรุป : (111 kb)

ภาพกิจกรรม :


ผลประเมิน : -