เรื่อง : แนวทางการพัฒนาสวนส้มอย่างยั่งยืน

ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกรสวนส้มอำเภอฝาง จำนวน 55 คน
วันและเวลา : 9 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8.30 - 15.00 น.
สถานที่จัด : ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต เชียงใหม่ 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ที่มาและความสำคัญ :

ปัจจุบันระบบสวนส้มกำลังได้รับการวิพากย์จากภายนอกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของสวนส้มซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่ และปรับเปลี่ยนพื้นที่จากไม้ผลชนิดอื่นเป็นระบบสวนส้ม อย่างไรก็ตามในหัวข้อเรื่องคววามยั่งยืนของสวนส้มที่มีการกล่าวถึงทุกวงการ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้ทำงานวิจัยเกี่วข้องกับระบบการปลูกส้มได้คำนึงถึงปัญหาจึงได้จัดเวทีเพื่อระดมความคิดของเกษตรกรชาวสวนส้ม ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ด้วยการแบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็น 6 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มมีความหลากหลายทั้งด้าน ประสบการณ์ ขนาดของพื้นที่ปลูก สภาพพื้นที่ การลงทุน การจัดการ และเทคโนโลยี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนส้มในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาสวนส้มอย่างยั่งยืนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยข้อมูลและองค์ความรู้จากหลายฝ่าย

ผลสรุป : (273 kb)

ภาพกิจกรรม :


ผลประเมิน : -