เรื่อง : โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : การขยายผลการเรียนรู้การจัดการและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพสู่เศรษฐกิจพอเพียง
 
ผู้รับบริการ : แกนนำเกษตรกร เจ้าหน้าที่อบต. หน่วยงานของรัฐ ต.แม่แฝกใหม่ และ บ้านหนองมะจับ ต.แม่แฝก อ.สันทราย บ้านภูดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง และบ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ จำนวน 21 คน
วันและเวลา : 8 มีนาคม 2550
สถานที่จัด : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :

เพื่อสนันสนุนให้ชุมชนจัดระบบความรู้ด้านความมั่นคงทางความหลากหลายชีวภาพของชุมชน และจัดทำการประเมินอย่างมีส่วนร่วมด้านกลไกการทำงานของชุมชนต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพ

 
ผลสรุป : ความสำเร็จของงานอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพในพื้นที่ของกลุ่มต่างๆขึ้นกับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนมีการรวมกลุ่มชัดเจน ช่วยเหลือกัน มีการจัดกลุ่มอนุรักษ์ ( ดังรายละเอียด 270 kb)
 
ภาพกิจกรรม :

 

ผลประเมิน : (74 kb)