เรื่อง : การจัดการและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในเขตลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่
 
ผู้รับบริการ : แกนนำเกษตรกร เจ้าหน้าที่อบต. ต.แม่แฝกใหม่ และ บ้านหนองมะจับ ต.แม่แฝก อ.สันทราย บ้านภูดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง และบ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 87 คน
วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2550 เวลา 9:00 - 16:00 น.
สถานที่จัด : ชุมชนปฏิบัติ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย (2) บ้านหนองมะจับ ต.แม่แฝก อ.สันทราย (3) บ้านภูดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง และ (4) บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :

เพื่อจัดทำการประเมินอย่างมีส่วนร่วมด้านกลไกการทำงานของชุมชนต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพ และแนวทางการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู้ในลักษณะภูมินิเวศน์ที่ใกล้เคียงและแตกต่างกัน

 
ผลสรุป :

ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีกระบวนการจัดการทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะป่าแตกต่างกัน ลักษณะกายภาพ เช่น พื้นที่แม่แฝกใหม่ และแม่แฝกมีสภาพนิเวศน์ใกล้เคียงกัน คือ เป็นลักษณะป่าเบญจพรรณ และชุมชนเกี่ยวข้องกับการเกษตรมากกว่า 50 % ส่วนบ้านภูดิน เกษตรกรอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนและใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ต่อการเกษตร และเป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชน เช่น อาหารจากป่า การเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีแหล่งอาหารที่สำคัญในอนาคตที่ชุมชนและหน่วยงานของรัฐร่วมกันสร้างธนาคารอาหารแก่บ้านภูดิน และหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลแม่หอพระ ส่วนในพื้นที่ป่าสักงาม ที่เดิมมีการใช้ทรัพยากรมากเนื่องจากอาชีพการตัดไม้ ทำให้เกิดปัญหาน้ำขาดแคลน แห้งแล้งเป็นที่มาให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และมีการวางแผนในจากการใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการจัดการทรัพยากรทรัพยากรชีวภาพมีสาเหตุทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังขององค์กรต่างๆ ภายในชุมชนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งองค์กรมีส่วนสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกในชุมชนและนำไปสู่การแก้ปัญหาและวางแผนการอนุรักษ์ในชุมชนที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ แกนนำชุมชน คณะสงฆ์ กลุ่มเยาวชน อบต.
( ดังรายละเอียด,
kb)

ภาพกิจกรรม :

ผลประเมิน :

ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550 (76 kb),
เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2550 (76 kb)