เรื่อง : โครงการเยาวชนคนรักป่า ตำบลแม่แฝกใหม่ ภาคฤดูร้อน
 
ผู้รับบริการ : นักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 62 คน กลุ่มเยาวชนแม่แฝกใหม่ จำนวน 28 คน ครูพิเศษภาคฤดูร้อน จำนวน 7 คน เจ้าหน้าที่ อบต. แม่แฝกใหม่ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน
วันและเวลา : วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา 8.00 - 15.00 น.

ผู้ดำเนินงาน : นางสาว บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และคณะ และวิทยากรผู้รู้ท้องถิ่น

หน่วยงาน : ระบบเกษตรยั่งยืน ศวพก., องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกใหม่
สถานที่จัด : เส้นทางเดินป่าพื้นที่ห้วยน้ำจำเหนือ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ต. แม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :

โครงการเยาวชนคนรักป่า ตำบลแม่แฝกใหม่ภาคฤดูร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ป่าแม่แฝกใหม่ และสร้างความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรชีวภาพป่าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าของชุมชนที่ถูกต้อง ซึ่งได้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกใหม่ ผู้รู้ของชุมชน และครูภาคพิเศษฤดูร้อน
กิจกรรมการเดินป่านี้ได้เลือกเส้นทางและกำหนดเส้นทางสำหรับเดินป่าร่วมกับผู้รู้ โดยได้เลือกพื้นที่ป่าห้วยน้ำจำเหนือซึ่งมีสภาพป่าและระบบนิเวศน์ของป่าแตกต่างกันมีระยะทางการเดินป่ารวม 2.5 กิโลเมตร และมีการแบ่งจุดการเรียนรู้จำนวน 5 ฐานซึ่งมีผู้รู้ถิ่นประจำจุดต่างๆซึ่งแต่ละจุดใช้เวลาเดินประมาณ 10-15 นาที กลุ่มที่เข้าร่วมได้แก่ 1.กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 5-6 2. กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3. กลุ่มเยาชนแม่แฝกใหม่ 4. กลุ่มชาวบ้านที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 104 คน
โดยความคาดหวังในกิจกรรม เพื่อสร้างกระแสการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้นอกหลักสูตร โดยการนำเอาข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องฐานทรัพยากรและการดำรงชีพของชุมชนแม่แฝกใหม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างกระแสความตระหนักและการอนุรักษ์ถึงทรัพยการชีวภาพ ซึ่งมีองค์กรต่างๆที่สำคัญของชุมชนให้การสนับสนุน ทั้งผู้รู้ในชุมชน อบต.และกลุ่มชาวบ้าน

 
ผลสรุป : (946kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 

 
ผลประเมิน : (68 kb)