เรื่อง : โครงการจัดการทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพป่า ต. แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ผู้รับบริการ : นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3
วันและเวลา : วันที่ 28 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 6 วัน

ผู้ดำเนินงาน : นางสาว บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และคณะ

หน่วยงาน : ระบบเกษตรยั่งยืน ศวพก., องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกใหม่ , โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
สถานที่จัด : ณ. โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว และ พื้นที่ป่าชุมชน ต. แม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกใหม่
 
ที่มาและความสำคัญ :

โครงการจัดการทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพป่า ตำบลแม่แฝกใหม่ภาคฤดูร้อน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรชีวภาพป่า และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าของชุมชนที่ถูกต้อง โดยมีแนวความคิดที่ว่าเยาวชนถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในเข้าใจการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้องในการใช้ประโยชน์จากป่าเชิงอนุรักษ์และสามารถถ่ายทอดความรู้จากรุ่นต่อรุ่นและเชื่อมโยงไปสู่บุคคลในระดับครัวเรือน อย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังเป็นการสนับสนุนครูและผู้รู้ท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนในการที่ถ่ายทอดและเข้าใจและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตัวเอง
การทำงานได้ร่วมกับหน่วยงานหลักได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกใหม่ ผู้รู้ของชุมชน และครูภาคพิเศษฤดูร้อน โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรวิชาต่างๆ ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมที่ศวพก.ได้เข้าไปเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะและการเรียนรู้ด้านทรัพยากรชีวภาพ สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว ได้แก่ ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของทรัพยากรป่า การเดินป่าและสภาพนิเวศน์ของป่า และโอกาสในการที่สร้างป่าในฝันของแต่ละคน โดยกิจกรรมการประกวดการวาดภาพพร้อมบทความในหัวข้อป่าในฝันของฉันในระดับต่างๆ
โดยศวพก.คาดหวังว่าการศึกษาในระดับท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงการนำไปใช้ได้ของชุมชนและเยาวชนท้องถิ่น จะสามารถสร้างกระแสความตระหนักและการอนุรักษ์ถึงทรัพยากรชีวภาพ ต. แม่แฝกใหม่ ให้ยั่งยืน

 
ผลสรุป : (288 kb)
 
ภาพกิจกรรม :
 
 
ผลประเมิน :

การประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นภาคฤดูร้อน โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ป.6 และ ม.1 จำนวน 36 คนตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2548 ได้ผลดังต่อไปนี้

กิจกรรม
คะแนน
1. ความพึงพอใจในกิจกรรมประกวดภาพวาด
2.64

2. ความรู้ที่ได้จากการบรรยายของผู้รู้และสื่อประกอบ

2.75
3. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพื้นที่ป่าแม่แฝกใหม่
2.70
4. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจตลาดเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอาหารท้องถิ่นและการดำรงชีพของชุมชน
2.64

หมายเหตุ : มาก = 3 ปานกลาง = 2 และ น้อย = 1

นอกจากนี้นักเรียนร้อยละ 52.78 ยังได้บอกเล่าถึงผลการจัดกิจกรรมไปยังบุคคลในครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินป่า และการสำรวจตลาด