หน้าแรก | ประสทธิภาพการผลิตและนโยบาย | ธุรกิจชุมชน | ผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร | งานบริการวิชาการ | ผลงานวิชาการ | เวบไซต์ที่น่าสนใจ

 

การพัฒนางานวิจัยด้านผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตรนั้น เพื่อนำคำตอบจากการศึกษาไปพัฒนา การบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มธุรกิจ /วิสาหกิจ โดยตรง นอกจากนี้ยังนำเสนอผลในด้านโยบายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิเคราะห์ด้านผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร ได้พัฒนาทั้งด้านข้อมูล วิธีการศึกษา และวิธีการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังขยายการศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น

งานวิจัยด้านผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
Regoverning Markets
การพัฒนาศักยภาพบริหารการจัดการตลาดลำไยของเกษตรกร และกลุ่ม เกษตรกร (ผ่านตลาดล่วงหน้า) (ปีงบประมาณ 2549)
ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เรื่อง "การเพิ่มศักการแข่งขันของประเทศ ด้านการส่งออกลำไย และผลิตภัณฑ์ลำไย ด้วยระบบห่วงโซ่ อุปสงค์:
ศึกษาควาเป็นไปได้และแนวทางการนำลำไยเข้าสู่ระบบการค้าในตลาดล่วงหน้า
 
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
ศักยภาพการตลาดและการผลิตสุราแช่พื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนบน
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคแหนม
การตลาดท้องถิ่นข้าวหอมมะลิ : เชียงใหม่ พิษณุโลก และทุ่งกุลาร้องไห้ (Full paper Acrobat PDF)
พฤติกรรมการซื้อและความพอใจของผู้บริโภคอาหารแปรรูปพื้นบ้าน (Full paper Acrobat PDF) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกุ้งกับคุณภาพของกุ้งในตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา (Full paper Acrobat PDF) 
ผลกระทบของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อเศรษฐกิจไท(Full paper Acrobat PDF) 
พฤติกรรมส่งผ่านราคากุ้งสดแช่แข็งของตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น (Full paper Acrobat PDF)
พฤติกรรมการส่งผ่านราคากุ้งกุลาดำระหว่างตลาดค้าส่งโตเกียวกับตลาดผู้คัดบรรจุในประเทศไทย
      (Full paperAcrobat PDF)
สถานการณ์การผลิตและการค้ากุ้งของโลก (Full paper Acrobat PDF) 
สถานการณ์การส่งออกกุ้งของไทย (Full paper Acrobat PDF) 

Group Marketing of Independent Production Farmers in the Open Market

ระบบการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันธ(Full paper Acrobat PDF) 

 

 
พฤติกรรมการบริโภค


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th