ผลงานวิจัย
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
 
   โครงการวิจัย "การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน"   
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
ประสิทธิภาพการผลิตและนโยบาย
ธุรกิจชุมชน
ผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร
งานบริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
เวปไซต์ที่น่าสนใจ

ผลงานวิจัย
เอกสารวิชาการ
โปรสเตอร์/แผ่นพับ
เอกสารคำบรรยาย

 


    
กระดาษสา
     
จักสาน
     
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก
     
ผ้าและผลิตภัณฑ์
     
ไม้แกะสลัก

 

 


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.

| หน้าหลัก ศวพก. | วิสัยทัศน์ ศวพก. | ระบบเกษตรยั่งยืน |ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร | ระบบธุรกิจเกษตร |
หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
| หน่วยสนับสนุนงานวิจัย | เครือข่ายระบบเกษตร | สืบค้นข้อมูล | สิ่งตีพิมพ์ | ข่าวสาร |