หน้าแรก | ประสิทธิภาพการผลิตและนโยบาย | ธุรกิจชุมชน | ผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร |งานบริการวิชาการ | ผลงานวิชาการ | เวบไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
     ศวพก. ได้ดำเนินงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกร และครัวเรือนเกษตรกร โดยเน้นการศึกษาด้านประสิทธิภาพการจัดการผลิตของเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินนโยบายได้ดำเนินการต่อไป
 
     การศึกษาระดับฟาร์มดำเนินงานทั้งในระดับฟาร์มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในประเด็น ต่างๆ ที่มีความเร่งด่วนในด้านนโยบาย หรือ เน้นการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับพืชหรือสัตว์เศรษฐกิจ
งานวิจัยด้านประสิทธิภาพการผลิต และนโยบาย
 
งานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทำการผลิตดี ที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเลี้ยงผึ้ง
     (ปีงบประมาณ 2549)
ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เรื่อง "การเพิ่มศักการแข่งขันของประเทศด้านการส่งออกลำไย
    และผลิตภัณฑ์ลำไยด้วยระบบห่วงโซ่ อุปสงค์: ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม
    ของระบบการผลิตฯ และควาเป็นไปได้ของการขยายผลของระบบการผลิต
ผลกระทบของการบริการทางการเงินที่มีผลต่อการดำเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
    ในภาคเหนือตอนบน (Abstract)
 
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
งานวิจัยในโครงการ"การศึกษาผลกระทบเชิงสังคมเศรษฐศาสตร์ของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ"
งานวิจัยในโครงการ "แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้สภาพเสี่ยงเชิงชีวภาพ"
ประสิทธิภาพการผลิตและผลกระทบของการเกิดโรคต่อปริมาณน้ำยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Policies thawt work for Sustainable Agriculture and Regenerated Rural Economies:    
    Thailand Case Study (Abstract)
(Full paper)
บทบาทการจ้างงานนอกไร่นาต่อภาคเกษตรในภาคเหนือ
    The Role of Off-farm Employment on Agriculture in Northern Thailand
ระบบการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน(Abstract)(Full paper) 
 
 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th