ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรหน้าหลัก
  
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร


        ครงการอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้าน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. )

ความสำคัญของเรื่อง

                   อุตสาหกรรมหัตถกรรม หรือ งานหัตถกรรม เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่จะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชุมชนได้ หากได้รับการพัฒนา แต่ปัญหาในขณะนี้ คือ หัตถกรรมของชุมชนยังไม่เติบโตเป็นเพราะอะไร ทำอย่างไรเราจึงจะเพิ่มบทบาท และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหัตถกรรมในชุมชนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว การที่จะตอบคำถามดังกล่าวและสามารถให้คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์ได้ดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้น เราก็ต้องทำการศึกษาสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมหัตถกรรมในชุมชน โดยเจาะลึกถึงโครงสร้างการผลิต เทคโนโลยี (ซึ่งหมายรวมถึงการวิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีที่ไม่ได้มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่องว่างของเทคโนโลยีที่หายไป งานวิจัยที่ต้องการด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพความสม่ำเสมอ หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ความแน่นอนของปริมาณการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี) การตลาด การเงิน และการจัดการองค์กร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของผู้ประกอบการทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาการผลิตของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงลักษณะการจัดโครงสร้างองค์กรทั้งในการผลิต การตลาด และการเงิน อันจะนำไปสู่แผนการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต การตลาด การเงิน และการจัดองค์กรที่เหมาะสม การศึกษาทางการตลาดเพื่อทราบถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านและผู้ซื้อจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจตลาดหัตถกรรมพื้นบ้านได้ดี รวมทั้งการศึกษาการทำตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านแต่ละประเภทอย่างละเอียดจะช่วยทำให้สามารถแนะนำลู่ทางการขยายตลาดหัตถกรรมพื้นบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการ ผู้วางนโยบาย ฝ่ายส่งเสริม และผู้สนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำให้สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด เพื่อความสะดวกในการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ ผู้ผลิตกับนักการตลาด ผู้ผลิตกับสถาบันการเงิน ผู้ผลิตกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานในภาครัฐเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมหัตถกรรมในชุมชนหน้าหลัก | ความเป็นมาของโครงการ | ผู้ผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน | ร่วมแสดงความคิดเห็น | แหล่งข้อมูลอื่นๆ


เพื่อการชมที่สมบูรณ์ กรุณาปรับหน้าจอเป็นขนาด 800 x 600