ากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2540 ทำให้เกิดผลกระทบจาก วิกฤติเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาการว่างงานและปัญหาการกระจายรายได้ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้านจึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขหรือ บรรเทาปัญหาดังกล่าวได้และยังสอดคล้องกับนโยบายงบประมาณปี2542 ซึ่งเน้น การจัดสรรทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยใน เขตเมืองและชนบทและผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการ สนับสนุนหน่วยงานในท้องถิ่นในการเพิ่มผลผลิตหรือรายได้ให้แก่ประชาชน ในท้องถิ่นให้มากขึ้น.....

    ารศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน โดยเจาะลึกถึงโครงสร้างการผลิตและการตลาดการจัดการองค์กร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ของผู้ประกอบการทั้งรายเดี่ยว และรายกลุ่มนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการ เพิ่มประสิทธิภาพอของอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้านทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้ เพื่อ พัฒนา  การผลิตของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมเข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึง ลักษณะการจัดโครงสร้างองค์กร ทั้งในการผลิต การตลาดและการเงินอันจะนำไปสู่  แผนการการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต การตลาดและการเงินที่เหมาะสม.....

Last Update 19 กรกฎาคม 2544

เว็บไซต์นี้จะดูดีที่สุดเมื่อคุณใช้ Internet Explorer และตั้งขนาดตัวอักษรที่ Medium