หน้าแรก | ประสิทธิภาพการผลิตและนโยบาย | ธุรกิจชุมชน | ผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร |งานบริการวิชาการ | ผลงานวิชาการ | เวบไซต์ที่น่าสนใจ
โครงการความร่วมมือ
National Ping Tung University of Science and Technology (2545 - ปัจจุบัน)
National Chung Hsing Unviersity
ทบวงมหาวิทยาลัย
International Symposium Agribusiness
ประเด็นจัดอบรม
การจัดการองค์กร
การจัดการการผลิต
การจัดการการตลาด
การจัดการการเงิน
 
 
โครงการความร่วมมือ
  โครงการความร่วมมือในประเทศ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก (2545)
การออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาและท้องถิ่นเพื่อการบริหาร (2545)
  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ National Ping Tung University of Science and Technology (2545 - ปัจจุบัน)
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ National Chung Hsing Unviersity (2545 - ปัจจุบัน)
ฝึกอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบัญชี การเงิน และการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชน (23-29 พ.ค.47)
(Acrobat PDF)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์(3 -14 พ.ค. 2547)
การฝึกอบรมและดูงานเรื่อง "การถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดผลิตผลปลอดสารพิษสู่เกษตรกร" (27 มีนาคม 2547)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาด และการผลิตแหนมสู่ผู้ประกอบการ" (26 มีนาคม 2547)
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน : ภาคเหนือตอนบน" (25 - 30 พฤศจิกายน 2546) (Acrobat PDF)
การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์พื้นบ้านภาคเหนือตอนบน (12 กันยายน 2546) (Acrobat PDF)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน (1-2 มีนาคม 2546) (Acrobat PDF)
การอบรมการวิเคราะห์ธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (28 กุมภาพันธ์ 2546)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบ้าน (9-10 พฤษภาคม 2546)
การฝึกอบรมการจัดการเงินระบบบัญชีและการวางแผนการเงินสำหรับกลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านในชุมชน (4-5 กรกฎาคม 2545)
งานประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การทอดบทเรียนจากการวิจัยโครงการ การพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีระยะที่ 1: ภาคเหนือตอนบน" (Acrobat PDF)
การประชุมถ่ายทอดผลงานโครงการ"การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน" (16 กันยายน 2547) (โครงการ) (Acrobat PDF)
การประชุมชี้แจงความเข้าใจโครงการ "การพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน" (5 พฤศจิกายน 2546)
(Acrobat PDF)
การประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการศักยภาพการตลาดและการผลิตสุราพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนบน (27-28 กันยายน 2546) (Acrobat PDF)
การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (5 เมษายน 2546)(Acrobat PDF)
การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน (6-8 ธันวาคม 2545)(Acrobat PDF)
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาหัตถกรรมรายผลิตภัณฑ์ (22-23 พฤศจิกายน 2545)(Acrobat PDF)
การประชุมเชิงสาธิตการปฏิบัติงานเครือข่ายชุมชนร่วมกับสถาบนการศึกษาภาคเหนือตอนบน (25-26 กันยายน 2545)(Acrobat PDF)
โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดการจัดการวิสาหกิจชุมชน One Village One Product จาก Oita สู่ OTOP(13 กุมภาพันธ์ 2547)(Acrobat PDF)
การประชุมสัมมนาเครือข่ายสถาบันภาคเหนือตอนบน "แลกเปลี่ยนบทเรียนการสู่ชุมชนในการดำเนินงานร่วมกับชุมชนเพื่อชุมชน (23-24 สิงหาคม 2545)(Acrobat PDF)
การประชุมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน "แผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานร่วมกับชุมชนเพื่อชุมชน" (13-14 พฤษภาคม 2545)(Acrobat PDF)
International Symposium Agribusiness Management towards Strenghening Agricultural Development and Trade (2001)
งานเสวนา
Regoverning (28 ตุลาคม 2547 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ศักยภาพการพัฒนาไวน์พื้นบ้านภาคเหนือตอนบนสู่มาตรฐานสากล (12 กันยายน 2546) (Acrobat PDF)
งานเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนนโยบายและกลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้าน (7 พฤศจิกายน 2545) (Acrobat PDF)

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th