หน้าแรก | ประสิทธิภาพการผลิตและนโยบาย | ธุรกิจชุมชน | ผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร | งานบริการวิชาการ | ผลงานวิชาการ | เวบไซต์ที่น่าสนใจ

โครงการวิจัยธุรกิจชุมชน
โครงการพัฒนานักวิจัยฯ
หัตถกรรมพื้นบ้าน
อาหารพื้นบ้าน
แผนธุรกิจ
 
 
ไทยตำบล
สินค้าที่น่าสนใจ
งานแสดงสินค้าไทย
 

 

งานด้านธุรกิจเกษตรและการจัดการ เป็นสาขางานวิจัยใหม่ที่ ศวพก. ได้เล็งเห็นว่าจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน การขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนการสร้างรายได้จากการทำกิจกรรมนอกเกษตร โดยเริ่มจากธุรกิจชุมชนด้านอาหารแปรรูปพื้นบ้าน และขยายมาสู่ธุรกิจชุมชนด้านหัตถกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนเกษตรกร

นอกจากความพยายามในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มชุมชนต่างๆ แล้ว หน่วยวิจัยธุรกิจเกษตรได้เห็นความสำคัญของการสร้างนักวิจัยธุรกิจชุมชนด้วย ในช่วงเวลา 5 ปี หน่วยฯ ได้สร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท รวม 21 คน ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย บุคคลเหล่านี้ผ่านการฝึกฝนในด้านการจัดการธุรกิจชุมชนและเพิ่มพูนความสามารถและทักษะการวิเคราะห์วิจัย รวมรับใช้หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ในปัจจุบันหน่วยงานฯได้ดำเนินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของกรมพัฒนาชุมชนและ สกว. เพื่อพัฒนานักวิจัยชุมชน

งานวิจัยด้านธุรกิจชุมชน

งานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน
การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิงปฎิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน
ศักยภาพการตลาดและการผลิตสุราแช่พื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนบน
การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน
 การศึกษาสถานภาพการผลิตแหนม : ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Abstract) (Fullpaper)
 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (Abstract) (Fullpaper)
 พฤติกรรมการซื้อและความพอใจของผู้บริโภคอาหารแปรรูปพื้นบ้าน  (Abstract) (Fullpaper)
 ศักยภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน: เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และลำปาง  
 

 

 

 


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th