ข้อมูลบุคลากร

แบบฟอร์มการลา

ประวัติส่วนบุคคล

 

 หน่วยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน
     รศ. ดร.เบญจพรรณ   เอกะสิงห์ รองผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์
225 หรือ 241
     อ.พฤกษ์   ยิบมันตะสิริ ที่ปรึกษา
209
     รศ. ดร.ธวัชชัย   รัตน์ชเลศ รองศาสตราจารย์
227
     อ. ดร.จิรวรรณ   กิจชัยเจิญ อาจารย์
053-221275
     อ. ดร.พรสิริ   สืบพงษ์สังข์ อาจารย์
4066
     นางชพิกา   สังขพิทักษ์ อาจารย์
4066
     นางกุศล   ทองงาม นักวิชาการเกษตร
202
     ดร.บุศรา   ลิ้มนิรันดร์กุล นักวิชาการเกษตร
208
     นายโสรักษ์   ดิษฐประยูร นักวิจัย
222
     นางสาวรุ่งทิพย์   อุทุมพันธ์ นักวิจัย
227
     นางสาวจงรักษ์   มูลเฟย นักวิจัย
207
     นางช่อผกา   ม่วงสุข นักวิจัย
209
     นางสาวคชาภรณ์   วงศ์พรหมศิลป์ ผู้ช่วยนักวิจัย
202
     นางสาวนนทพร   จำปาวัน ผู้ช่วยนักวิจัย
221
     นางสาวปัทมาพร   ปันธิยะ ผู้ช่วยนักวิจัย
222
     นางสาวธัญญรัตน์   พรมภิชัย นักศึกษาช่วยงานวิจัย
222
     นางสาววราภรณ์   ชัยวินิจ นักศึกษาช่วยงานวิจัย
4066

 หน่วยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร
     อ. ดร.เมธี   เอกะสิงห์ ที่ปรึกษา
220
methi@chiangmai.ac.th
     ผศ. ดร.สุนทร   บูรณะวิริยะกุล ข้าราชการบำนาญ
201
agagi001@chiangmai.ac.th
     รศ. ดร.อรรถชัย   จินตะเวช รองศาสตราจารย์
216
attachai@chiangmai.ac.th
     รศ. ดร.ศักดิ์ดา   จงแก้ววัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
228
sakda@chiangmai.ac.th
     ผศ. ดร.ชาญชัย   แสงชโยสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
230
chanchai@chiangmai.ac.th
     ผศ. ดร.ถาวร   อ่อนประไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
234
thaworn@chiangmai.ac.th
     นายเฉลิมพล   สำราญพงษ์ นักวิชาการเกษตร
269
c.samran@chiangmai.ac.th
     นายพนมศักดิ์   พรหมบุรมย์ นักวิชาการเกษตร
235
panomsak@chiangmai.ac.th
     นายนรารัตน์   วงษ์ไชยมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
234
nararat@chiangmai.ac.th
     นายวรวีรุกรณ์   วีระจิตต์ นักวิจัย
234
vorravee@chiangmai.ac.th
     นางสาวประภัสสร   พันธ์สมพงษ์ นักวิจัย
234
phatsorn@chiangmai.ac.th
     นางสาวสายบัว   เข็มเพ็ชร นักวิจัย
236
saibua@chiangmai.ac.th
     นางสาวสุรีรัตน์   ปิงยา นักวิจัย
236
sureerat_559@yahoo.com
     นางสาวพันธุ์ทิพย์   นนทรีย์ นักวิจัย
207
pantipnonsee@hotmail.com
     นายอภิชัย   คำรินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย
234
snoopygook_gook@hotmail.com
     นายเดชา   น่วมแหยม ผู้ช่วยนักวิจัย
236
decha_mcc@hotmail.com
     นางสาวนัทธ์หทัย   ลังกาพิศาลพงษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย
236
angletown@hotmail.com
     นางสาวเนตรนภา   ไชยเป็ง ผู้ช่วยนักวิจัย
236
nate_261@hotmail.com
     นายเทวินทร์   แก้วเมืองมูล นักศึกษาช่วยงานวิจัย
234
soft_rot@hotmail.com
     นายรัชภูมิ   ใจกล้า นักศึกษาช่วยงานวิจัย
207
jazzge@hotmail.com
     นายจักรพงษ์   สมหนองหว้า นักศึกษาช่วยงานวิจัย
236
     นางสาวสุมาลี   จิตรคำ นักศึกษาช่วยงานวิจัย
234
     นางสาวศศิประภา   แถวถาทำ นักศึกษาช่วยงานวิจัย
234

 หน่วยวิจัยธุรกิจเกษตร
     รศ. ดร.อารี   วิบูลย์พงศ์ รองศาสตราจารย์
215517
aree@chiangmai.ac.th
     ผศ. ดร.พัฒนา   เจียรวิริยะพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
94-4066
pattanaj@chiangmai.ac.th
     อ. ดร.เยาวเรศ   เชาวนพูนผล อาจารย์
232
yao_chao@yahoo.com
     อ. ดร.กมล   งามสมสุข อาจารย์
4066
agikngms@chiangmai.ac.th
     อ. ดร.ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต์ อาจารย์
218
sriboonchitta@yahoo.com
     อ.นัทธมน   ธีระกุล อาจารย์
199
nattamon@econ.cmu.ac.th
     นางสาวประทานทิพย์   กระมล นักวิชาการเกษตร
199
p.kramol@chiangmai.ac.th
     นายกันตวีร์   เครืองาม นักวิจัย
232
     นางสาวดวงฤทัย   พันธ์กาหลง นักวิจัย
232
     นางสาวทรงสุดา   ยนต์นิยม นักวิจัย
     นางสาวลาวัณย์ฉวี   สุจริตตานนท์ นักวิจัย
232
lavanchawee@yahoo.com
     นางสาวรัชนก   วิริยะอารีธรรม นักวิจัย
232
     นางสาวพนิตนาถ   ทันใจ นักวิจัย
232
     นางสาวสุพรรณิการ์   สิทธิไตรย์ นักวิจัย
232
     นางสาววรรณศิริ   ชุติมา นักวิจัย
232
     นางสาวพิมพิมล   แก้วมณี นักวิจัย
232
     นางสาวรัตนา   แก้วเสน ผู้ช่วยนักวิจัย
232
     นางสาวฐานิตา   ถุงแก้ว ผู้ช่วยนักวิจัย
232
moneyowen@hotmai.com
     นางสาวสุวิมล   ทองนอก ผู้ช่วยนักวิจัย
232
fisho_su@hotmail.com
     นางสาวรัตน์ชนู   อนุบัน ผู้ช่วยนักวิจัย
232

 งานวิจัยธาตุอาหารพืช
     ศ. ดร.เบญจวรรณ   ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์
212
benjavan@chiangmai.ac.th
     นายสิทธิชัย   ลอดแก้ว นักวิชาการเกษตร
210
s.lord@chiangmai.ac.th
     นางกาญจนาภรณ์   ลอดแก้ว พนักงานวิทยาศาสตร์
210
k.lordkaew@chiangmai.ac.th
     นายอนันต์   คันธวงค์ พนักงานห้องทดลอง
210
     นายถนอม   อินสา คนงานเกษตร
210
     นางสาวอารีรัตน์   วิชัยบรรเจิด คนงานเกษตร
212

 สถานีวิจัยการเกษตรเขตชลประทาน
     นายจตุรงค์   พวงมณี นักวิชาการเกษตร
4624
j.puang@chiangmai.ac.th
     นายชินกฤต   สุวรรณคีรี นักวิชาการเกษตร
4624
s.suwana@chiangmai.ac.th
     นางกุหลาบ   อุตสุข นักวิชาการเกษตร
4624
     นายดวงคำ   วันชัยสม พนักงานขับรถยนต์
4626
     นายเกษม   ไชยวงค์ คนงานเกษตร
4626
     นายเกษม   ปัญญาตุ้ย คนงานเกษตร
4626
     นายดวงเดช   อินหน่อ คนงานเกษตร
4626
     นายดาวเรือง   มายา คนงานเกษตร
4626
     นายทองคำ   ศรีวิชัย คนงานเกษตร
4626
     นายบุญเติม   สิรัตนา คนงานเกษตร
4626
     นายบุญประสงค์   ศรีสุวรรณ คนงานเกษตร
4624
     นายบุญศรี   อินเป็ง คนงานเกษตร
4626
     นายวัติ   สุรินทร์ คนงานเกษตร
4624
     นายสนธ์   กุณนี คนงานเกษตร
4624
     นายสมาน   คำพันธุ์ คนงานเกษตร
4626
     นายสะอาด   วงค์สุวรรณ คนงานเกษตร
4626
     นายสุนธรณ์   ศิริสุภา คนงานเกษตร
222
     นายเอนก   เพ็ชรหาญ คนงานเกษตร
4626
     นายสมเพชร   อินหน่อ นักการภารโรง
4626
     นายลพ   กาบแก้ว ลูกมือช่าง
4626
     นายเสริมศักดิ์   เพ็ชรหาญ คนงาน
4626
     นางสาวอำพูล   เถาสม คนงาน
4624

 สำนักงานบริหารและสนับสนุนการวิจัย
     รศ. ดร.นคร   ณ ลำปาง ที่ปรึกษา
223
n.nalam@chiangmai.ac.th
     นางสาวฉัตรนภา   พรหมานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
239
chatnapa@chiangmai.ac.th
     นางภาวิดา   จำปา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
205
pawida@chiangmai.ac.th
     นางภารดี   ลิ้มวิทยากร นักวิชาการพัสดุ
203
pimpa@chiangmai.ac.th
     นางสาววนิดา   ดวงสร้อย นักวิชาการเงินและบัญชี
265
wanidad@hotmail.com
     นางสมจิต   ธารารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
265
somjit.j@chiangmai.ac.th
     นางมาลินี   รัตน์ชเลศ นักวิชาการเงินและบัญชี
205
malinee@chiangmai.ac.th
     นางสาวปรารถนา   ใจมานิตย์ เจ้าหน้าที่บุคคล
204
mcopjmnt@chiangmai.ac.th
     นายสมพันธ์   แสงคำ พนักงานขับรถยนต์
231
     นายหมาย   กันธะวงค์ พนักงานขับรถยนต์
231
     นายอนันต์   กิจมี พนักงานขับรถยนต์
231
     นายดวงคำ   สุรินทร์ คนงานเกษตร
4626
     นางสาวดาราพร   วงศ์คำ นักการภารโรง
231
     นางสาวตุ่นแก้ว   พนมการ นักการภารโรง
231
     นางสาวศรีวรรณ   ขันแก้ว นักการภารโรง
231
     นางสายรุ้ง   เรืองฤทธิ์ นักการภารโรง
231
     นายบุญละ   บัวลอย คนงาน
231

รวมบุคลากร 105 คน