การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินและความเหมาะสมของดิน

พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และ เมธี เอกะสิงห์


SoilView เป็นโปรแกรมที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บแผนที่กลุ่มชุดดินพร้อมระดับความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินเพื่อใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ โปรแกรมนี้มีระบบเรียกใช้เป็นภาษาไทย ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อแสดงแผนที่กลุ่มชุดดิน เลือกชนิดพืชเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบระดับความเหมาะสมของดินในพื้นที่เป้าหมาย เมื่อใช้ที่ดินปลูกพืชนั้น ๆ ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่เป้าหมายได้ละเอียดถึงตำบลหรือ ระวางแผนที่ และสามารถพิมพ์ผลลัพธ์เป็นแผนที่ขนาดต่าง ๆ ได้


Download research result in PDF format (402KB)

 

|ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร |