การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพที่ดินแบบอัตโนมัติ สำหรับพืชเศรษฐกิจ

เมธี เอกะสิงห์ เฉลิมพล สำราญพงษ์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และ ธันยา พรหมบุรมย์


การประเมินความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ ต้องการระบบการประเมินแบบอัตโนมัติ ที่สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลดิน ภูมิอากาศ ความต้องการของพืชและข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีจำนวนมากได้ โครงการนี้ได้พัฒนาระบบดังกล่าวซึ่งทำงานร่วมกับโปรแกรม ArcView GIS ระบบนี้สามารถสร้างแผนที่แสดงระดับคุณภาพที่ดินแต่ละประเภท รวมทั้งระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพและเชิงเศรษฐกิจของที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย โดยทำการประเมินที่ดินเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก และข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกรณีศึกษา


Download research result in PDF format (687KB)

 

|ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร |