การพัฒนาระบบข้อสนเทศการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนจัดการทรัพยากรดิน

พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และ เมธี เอกะสิงห์


ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่กลุ่มชุดดิน เพื่อระบุศักยภาพและปัญหาของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์พื้นที่ระดับจังหวัด หรือกว้างขวางกว่านั้น จำเป็นต้องมีระบบที่จัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ ที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โครงการนี้ได้พัฒนาโปรแกรม LandPlan เพื่อช่วยในการระบุปัญหา และเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาการใช้ทรัพยากรดินในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรดินระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรมดังกล่าวทำงานร่วมกับโปรแกรม ArcView GIS


Download research result in PDF format (225KB)

 

|ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร |