ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน

ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ เมธี เอกะสิงห์


การจัดทำแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย ชุดดิน เส้นชั้นความสูง ทางน้ำ ถนน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในระบบ GIS เพื่อกำหนดเขตมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ แนวคันดินและ แนวหญ้าแฝก ตำแหน่งบ่อดักตะกอน การประเมินการสูญเสียดินก่อนและหลังวางมาตราการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนประเมินงบประมาณในการจัดทำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ สำหรับโครงการหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน ดังตัวอย่างที่แสดงในโครงการนี้


Download research result in PDF format (3,166KB)

 

|ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร |