rdss5.gif (16806 bytes)


วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ แบบจำลองข้าวที่ผ่านการทดสอบแล้ว และระบบเรียกใช้ "โพสพ 1.0" เพื่อเชื่อมโยงประมวลผลและแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่และการจำลองสถานการณ์ที่ช่วยสนับสนุนนักวางแผน นักวิจัย และผู้วางนโยบายการผลิตข้าวระดับจังหวัดขึ้นไป

แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลาดำเนินงาน : เมษายน 2541 - มีนาคม 2543

สรุปผลการดำเนินงาน

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทคัดย่อ
แนวคิดและหลักการ |สรุปเป็นโปสเตอร์ | เอกสารฉบับเต็ม |
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ชุดดิน |สรุปเป็นโปสเตอร์ | เอกสารฉบับเต็ม |
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ระบบชลประทาน |สรุปเป็นโปสเตอร์ |
การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ภูมิอากาศในระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตข้าว |สรุปเป็นโปสเตอร์ | เอกสารฉบับเต็ม |
การสร้างชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลภาพเรดาร์และแบบจำลองลุ่มน้ำ |สรุปเป็นโปสเตอร์ | เอกสารฉบับเต็ม |
การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวด้วยข้อมูลระยะไกล
|สรุปเป็นโปสเตอร์ | เอกสารฉบับเต็ม |
การประเมินค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวสำหรับแบบจำลอง CERES-Rice |สรุปเป็นโปสเตอร์ | เอกสารฉบับเต็ม |
การทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว CERES-Rice ภายใต้การจัดการน้ำและระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่ต่างกัน |สรุปเป็นโปสเตอร์ | เอกสารฉบับเต็ม |
การทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว CERES-Rice ภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปักดำและนาหว่านน้ำตมที่อัตราเมล็ดพันธุ์ต่างกัน | เอกสารฉบับเต็ม |
โครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว : โพสพ 1.0 |สรุปเป็นโปสเตอร์ | เอกสารฉบับเต็ม |
การใช้โพสพ 1.0 ในการสนับสนุนการวางแผนผลิตข้าวระดับจังหวัด | เอกสารฉบับเต็ม |
เอกสารสรุปงานวิจัยโดยย่อสำหรับเผยแพร่


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ methi@chiangmai.ac.th

กลับสู่ DSSARM


| หน้าหลัก ศวพก.| วิสัยทัศน์ ศวพก .| ระบบเกษตรยั่งยืน |ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร | ระบบธุรกิจเกษตร |
| หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
| หน่วยสนับสนุนงานวิจัย | เครือข่ายระบบเกษตร | สืบค้นข้อมูล | สิ่งตีพิมพ์ | ข่าวสาร |