ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ

 


แบบจำลองและการจำลองสถานการณ์

แบบจำลองสถานการณ์ทางเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในแขนงของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร กิจกรรมของกลุ่มได้พัฒนาและทดลองแบบจำลองสถานการณ์ที่ใช้กับพืชและลุ่มน้ำสำหรับใช้เป็นเครื่องมือของการตัดสินใจ ลักษณะที่เห็นได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นข้อแตกต่างที่จัดลำดับจาก แปลง ครัวเรือน ลุ่มน้ำ และขอบเขตจังหวัด
  กลุ่มแบบจำลองสถานการณ์ของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรมีความร่วมมืออย่างดีกับ ICASA มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Agricultural University at Wageningen,ประเทศเนเธอแลนด์ ในปัจจุบันกลุ่มแบบจำลองสถานการณ์ใช้โปรแกรม DSSATในการคำนวนวิเคราะห์แบจำลองระดับน้ำต่างๆ เช่น SWRRBWQ และ แบบจำลองROAM เพื่อหาที่ตั้ง คำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรที่แตกต่างกัน
  โปรแกรมแบบจำลองสถานการณ์นี้ สามารถจำลองกระบวนการทั้งทางกายภาพและเศรษศาสตร์สังคม ที่เป็นความต้องการพื้นฐานได้อย่างชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นทั้งทำนายและสร้างผลลัพท์ที่น่าเชื่อถือของ การตั้งสมมุติฐานในขั้นต้น

ขีดความสามารถของ แบบจำลองสถานการณ์

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว

ซอฟต์แวร์และระบบฐานข้อมูล

2555
 • โปรแกรม MWCropDSS 1.0
  2552
 • โปรแกรม CropDSS 1.0
  2548
 • โปรแกรมกำหนดราคาข้าวเปลือกตามคุณภาพข้าวเปลือก
  2547
 • MRB-Rice
  2546
 • มันไทย 1.0
  2545
 • อ้อยไทย 1.0
  2544
 • เอราวัณ 1.0

 • Weadata 1.0
  2543
 • โพสพ 1.0

 • Sugarcane flowering model
  2542
 • Expdata 1.0
  2540
 • CaneFert 1.0


   
  | หน้าหลัก ศวพก.| วิสัยทัศน์ ศวพก .| ระบบเกษตรยั่งยืน |ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร | ระบบธุรกิจเกษตร |
  | หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  | หน่วยสนับสนุนงานวิจัย | เครือข่ายระบบเกษตร | สืบค้นข้อมูล | สิ่งตีพิมพ์ | ข่าวสาร |