โปรแแกรม MRB-Rice สำหรับการเรียน-สอน-วิจัย และฝึกอบรม
โปรแแกรม MRB-Rice เป็นโปรแกรมสำหรับการเรียน-สอน-วิจัย และแสดงประเด็นที่เกี่ยวกับการผลิตข้าว ในการจัดการแบบต่าง ๆ และสภาพภูมิอากาศ ที่หลากหลาย โปรแกรม MRB-rice ง่ายต่อการใช้งาน ต้องการข้อมูลไม่มากนัก มีการแสดงผลการคำนวณแบบรูปภาพ และมีความแม่นยำพอสมควร .
คำนำ
แบบจำลองข้าวและแบบจำลองสภาพภูมิอากาศมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากมายทั้งในด้านการ วิจัย-สอน ซึ่งในหลายกรณีสามารถใช้ทดแทนการทำงานในสภาพจริงหรือในระดับแปลงทดลอง นอกจากนี้ยังมีแบบจำลองอีกมากมายที่สามารถจำลองพลวัตของสภาพภูมิอากาศ พลวัตของ การพัฒนาการและการเจริญเติบโตของพืช-สัตว์ ที่ใช้อย่างแพร่หลายหลังจากที่ได้มีการ พัฒนาและทดสอบอย่างต่อเนื่องในหลายสภาพการจัดการ อย่างไรก็ตามแบบจำลองเหล่านี้ ได้พัฒนาเพื่อการวิจัยเป็นหลัก ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ในสภาพจริง

โปรแกรม MRB-rice
ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยวิจัยของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร โปรแกรม MRB-rice เชื่อมโยงแบบจำลองข้าว CERES-Rice ซึ่งสามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของข้าวและ พลวัตของ น้ำและไนโตรเจนในดินและในพืชตามสภาพภูมิอากาศและระบบการจัดการผลิต

เพื่อให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยได้พัฒนาให้การแสดงผล และ การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานโปรแกรมมีความสดวก รวดเร็วและแม่นยำ ผลการคำนวณมีความ ถูกต้องในระดับที่สามารถประกอบการตัดสินใจได้

โปรแกรม MRB-rice สามารถใช้งานได้จากอินเตอร์เนท และ CD ROM ซึ่งประกอบไปด้วย:

 • โปรแกรม MRB-Rice
 • โปรแกรม WeaData สำหรับการคำนวณข้อมูลภูมิอากาศ
 • โปรแกรม CERES-Rice สำหรับการคำนวณพัฒนาการและการเจริญเติบโตของข้าว
 • ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับ ประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง
 • มีคู่มือการใช้งาน คู่มืออ้างอิง และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  โปรแกรมทำอะไรบ้าง
  การแสดงผลของการคำนวณโดยแบบจำลองข้าว เพื่อให้ผู้กำหนดนโนบาย ผู้ผลิตข้าว และนักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับการผลิตข้าว โปรแกรมนี้ใช้แบบจำลองข้าว CERES-Rice ในการคำนวณพลวัตของแต่ละ Simulation Mapping Unit (SMU).

 •   การนำเสนอผลการคำนวณ
  โปรแกรม MRB-rice คำนวณพัฒนาการ (Phenology) และการเจริญเติบโตของพืช (Growth) และพลวัตของน้ำและไนโตรเจนในพืช-ดิน ที่มีต่อการจัดการที่แตกต่างกัน เช่น พันธุ์ข้าว วันปลูก ระยะปลูก การจัดการปุ๋ยเคมีไนโตรเจน อัตราการใส่ และการใช้ปุ๋ยพืชสด และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลดิน ระบบการผลิตพืช โปรแกรม MRB-Rice สามารถแสดงผลแบบรูปภาพได้อย่างรวดเร็วของแต่ละ SMU

  โปรแกรมมีความสามารถดังนี้:

 • คำนวณผลผลิตข้าวในแต่ละ SMU
 • คำนวณผลผลิตรายวันโดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศที่มีการวัดจริงและจากแบบจำลอง CCAM
 • คำนวณผลผลิตพืชได้ 3 พืช (+ แปลงว่างเปล่า) แบบหมุนเวียน
 • กำหนดคุณสมบัติของดินตามความลึก
 • แสดงผลการคำนวณแบบรูปภาพ

  ผู้มีส่วนร่วม
  ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

  Southeast Asia START Regional Center, Old SWU Pathumwan 5 Building, 5th Floor, Chulalongkorn University, Henri Dunant Road, Bangkok 10330, Thailand

  ผู้ใช้งานเป้าหมาย
  โปรแกรม MRB-Rice ได้รับการพัฒนาเพื่อการเรียน-สอน-วิจัย สำหรับนักวิจัย นักศึกษา และนักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตข้าว


 • สนใจโปรแกรม สามารถติดต่อได้ที่: สำหรับแผ่น CD และคู่มือการใช้งาน ติดต่อไปที่:
  ดร. อรรถชัย จินตะเวช, ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 50200, ประเทศไทย
  Tel: +66 (0) 5322 1275, Fax: +66 (0) 5321 0000,
  E-mail: attachai@chiangmai.ac.th และที่

  ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Southeast Asia START Regional Center, Old SWU Pathumwan 5 Building, 5th Floor, Chulalongkorn University, Henri Dunant Road, Bangkok 10330, Thailand
  Tel: +66 (0) 2218 9466, Fax: +66 (0) 2251 9416,
  E-mail: anond@start.or.th