ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ

 


ระบบสารสนเทศ
เชิงพื้นที่(Spatial Information Systems)
       ข้อมูลการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากเป็นข้อมูลที่อ้างอิงตำแหน่งเป็นค่าพิกัดได้ ดังนั้นจึงสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในเชิงการผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระบบที่ช่วยในการรวบรวม นำเข้า จัดการ วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยอาศัยซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมเรียกรวมกันว่าระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ ศวพก. ได้เล็งเห็นความสำคัญของ ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ในงานวิจัยและพัฒนาทางเกษตรรวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการและสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีดังต่อไปนี้

   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS)

   การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing Analysis)

   ระบบกำหนดพิกัดด้วยสัญญาณจากดาวเทียม (Global Positioning System, GPS)

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว

  2548
  2547
  2545
  2544
  2542

ซอฟต์แวร์และระบบฐานข้อมูล

            2548
            2547
            2545
            2544
            2543
            2542
            2539
    2539 • ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน "SoilView 1.0"


   

| หน้าหลัก ศวพก.| วิสัยทัศน์ ศวพก .| ระบบเกษตรยั่งยืน |ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร | ระบบธุรกิจเกษตร |
| หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
| หน่วยสนับสนุนงานวิจัย | เครือข่ายระบบเกษตร | สืบค้นข้อมูล | สิ่งตีพิมพ์ | ข่าวสาร |